თანამდებობრივი სარგო 2014 წელი

თანამდებობრივი სარგო 2016 წლის ოქტომბრის ჩათვლით