გამკაცრებული კონტროლი ფსიქოტროპული ნივთიერებების მოხმარებაზე

.

იმისათვის რომ, გამკაცრებულიყო კონტროლი ფსიქოტროპული ნივთერებების უკანონო მოხმარებაზე, 2014 წელს საქართველომ მნიშვნელოვნად გააფართოვა იმ ფარმაცევტულ საშუალებათა ჩამონათვალი, რომელთა შესაძენად აუცილებელია რეცეპტი. გამომდინარე ზემოაღნინულიდან, 2013 წლის შემდგომ, კუსტარული ნარკოტიკული საშუალებებისა და ახალი ფსიქოტროპული ნივთიერებების მოხმარება 90%-მდე შემცირდა.

იხილეთ: ნარკოტიკული ნივთიერებების საერთაშორისო კონტროლის სტრატეგია ანგარიში